Daily Archives: Styczeń 1, 2017

Słowo o Karlu Liebknechcie – John Reed

Kiedy byłem w Berlinie w grudniu 1915 r., postanowiłem odwiedzić Karla Liebknechta. Miał on biuro w dzielnicowej siedzibie socjaldemokratów, w biedniejszej dzielnicy miasta, na ulicy, która jak pamiętam wyglądała bardzo podobnie do ulicy Waszyngtona w Bostonie. Było to duże, puste pomieszczenie, ściany obwieszone portretami Bebla i ojca Liebknechta, i pamiątkami historycznych wydarzeń z wielkiej historii …

Read more

O wynaradawianiu (Z powodu dziesięciolecia rządów jen.-gub. Hurki) – Róża Luksemburg

7 czerwca święcił dziesięciolecie swej „pożytecznej działalności” nasz jenerał-gubernator Hurko. Rosyjskie rządowe gazety wyliczały z tej okazji różne cnoty i zasługi wielkiego męża na b. Zamku Królewskim względem „ojczyzny i cara”. Nie możemy i my przemilczeć tej ważnej chwili, bo „wielki mąż” i względem nas, polskich robotników, wielkie położył zasługi. Komuż to zawdzięczamy, że we …

Read more

Possybylizm i oportunizm – Róża Luksemburg

Jak wiadomo, z okazji zjazdu partyjnego towarzysz Heine napisał broszurę pt. „Wybierać czy nie wybierać?”, w której wypowiada się za udziałem w wyborach do Landtagu pruskiego. Do napisania tych kilku uwag skłania nas jednak nie główny temat tej broszurki, lecz dwa wyrazy, których tow. Heine użył w swoim wywodzie, a na które, ze względu na …

Read more

Ludwik Feuerbach i zmierzch klasycznej filozofii niemieckiej – Fryderyk Engels

W przedmowie do „Przyczynku do krytyki ekonomii politycznej”, wydanego w Berlinie w 1859 r., opowiada Karol Marks, jak to w roku 1845 zabraliśmy się obaj w Brukseli do tego, ażeby „wspólnie sprecyzować, w czym nasze poglądy” – a mianowicie stworzone przez Marksa materialistyczne pojmowanie dziejów – „przeciwstawne są ideologicznym poglądom filozofii niemieckiej, czyli w istocie …

Read more

Trzy źródła i trzy części składowe Marksizmu – W. I. Lenin

Nauka Marksa budzi w całym świecie cywilizowanym olbrzymią wrogość i nienawiść całej nauki burżuazyjnej (i urzędowej i liberalnej), która widzi w marksizmie coś w rodzaju „szkodliwej sekty”. Innego stosunku nie można się zresztą spodziewać, ponieważ „bezstronnej” nauki społecznej nie może być w społeczeństwie, zbudowanym na walce klasowej. Tak czy inaczej, cała nauka urzędowa i liberalna …

Read more

Socjalizm a religia – W. I. Lenin

Współczesne społeczeństwo opiera się całkowicie na wyzysku ogromnych rzesz klasy robotniczej przez znikomą mniejszość ludności, należącą do klasy właścicieli ziemskich i klasy kapitalistów. Jest to społeczeństwo niewolnicze, albowiem “wolni” robotnicy, którzy przez całe życie pracują na kapitał, “mają prawo” jedynie do takich środków egzystencji, jakie niezbędne są do utrzymania przy życiu wytwarzających zysk niewolników, do …

Read more

Abecadło materialistycznej dialektyki – Lew Trocki

Dialektyka – nie jest ani fikcją ani mistyką, lecz nauką o formach naszego myślenia, jeśli nie ogranicza się ono do codziennych życiowych trosk, lecz próbuje zrozumieć bardziej złożone i długotrwałe procesy. Między dialektyką a formalną logiką taki jest, powiedzmy, stosunek wzajemny, jak między wyższą a niższą matematyką. Spróbuję tu w najbardziej skrótowej formie określić istotę …

Read more

Manifest Partii Komunistycznej – Karol Marks i Fryderyk Engels

Widmo krąży po Europie – widmo komunizmu. Wszystkie potęgi starej Europy połączyły się dla świętej nagonki przeciw temu widmu, papież i car, Metternich i Guizot, francuscy radykałowie i niemieccy policjanci. Gdzie jest taka partia opozycyjna, która by nie była okrzyczana za komunistyczną przez swych przeciwników, będących u władzy, gdzie jest taka partia opozycyjna która by …

Read more

Przemówienie Karola Marksa w sprawie Polski

Panowie, w historii zdarzają się zadziwiające analogie. Jakobin z roku 1793 stał się dziś komunistą. W 1793 r., kiedy Rosja, Austria i Prusy dokonały rozbioru Polski, te trzy mocarstwa wskazywały jako przyczynę na konstytucję 1791 roku, która na mocy wspólnego porozumienia została potępiona z powodu jej rzekomo jakobińskich zasad. Cóż głosiła konstytucja polska z 1791 …

Read more