Author Archives: Postep

O dialektyce marksistowskiej – Osjan Wagner

Rozdział pierwszy MATERIALIZM DIALEKTYCZNY — ŚWIATOPOGLĄD PARTII MARKSISTOWSKO-LENINOWSKIEJ Marksizm jest nauką o prawach rozwoju przyrody i społeczeństwa, o rewolucji uciskanych i wyzyskiwanych mas, o zwycięstwie socjalizmu we wszystkich krajach, nauką o budownictwie społeczeństwa komunistycznego. Marksizm jest w pełni rozwiniętym i wszechstronnym rewolucyjnym światopoglądem partii klasy robotniczej. Obejmuje on zarówno dziedzinę praw rządzących rozwojem przyrody, jak i …

Read more

Anarchizm czy socjalizm? – Józef Stalin

Anarchizm czy socjalizm? Osią współczesnego życia społecznego jest walka klas. W toku zaś tej walki każda klasa kieruje się swoją ideologią. Burżuazja ma swoją ideologię — jest nią tak zwany liberalizm. Ma swoją ideologię również i proletariat — jest nią, jak wiadomo, socjalizm. Nie można uważać liberalizmu za coś jednolitego i niepodzielnego; dzieli się on na …

Read more

Słowo o Karlu Liebknechcie – John Reed

Kiedy byłem w Berlinie w grudniu 1915 r., postanowiłem odwiedzić Karla Liebknechta. Miał on biuro w dzielnicowej siedzibie socjaldemokratów, w biedniejszej dzielnicy miasta, na ulicy, która jak pamiętam wyglądała bardzo podobnie do ulicy Waszyngtona w Bostonie. Było to duże, puste pomieszczenie, ściany obwieszone portretami Bebla i ojca Liebknechta, i pamiątkami historycznych wydarzeń z wielkiej historii …

Read more

O wynaradawianiu (Z powodu dziesięciolecia rządów jen.-gub. Hurki) – Róża Luksemburg

7 czerwca święcił dziesięciolecie swej „pożytecznej działalności” nasz jenerał-gubernator Hurko. Rosyjskie rządowe gazety wyliczały z tej okazji różne cnoty i zasługi wielkiego męża na b. Zamku Królewskim względem „ojczyzny i cara”. Nie możemy i my przemilczeć tej ważnej chwili, bo „wielki mąż” i względem nas, polskich robotników, wielkie położył zasługi. Komuż to zawdzięczamy, że we …

Read more

Possybylizm i oportunizm – Róża Luksemburg

Jak wiadomo, z okazji zjazdu partyjnego towarzysz Heine napisał broszurę pt. „Wybierać czy nie wybierać?”, w której wypowiada się za udziałem w wyborach do Landtagu pruskiego. Do napisania tych kilku uwag skłania nas jednak nie główny temat tej broszurki, lecz dwa wyrazy, których tow. Heine użył w swoim wywodzie, a na które, ze względu na …

Read more

Ludwik Feuerbach i zmierzch klasycznej filozofii niemieckiej – Fryderyk Engels

W przedmowie do „Przyczynku do krytyki ekonomii politycznej”, wydanego w Berlinie w 1859 r., opowiada Karol Marks, jak to w roku 1845 zabraliśmy się obaj w Brukseli do tego, ażeby „wspólnie sprecyzować, w czym nasze poglądy” – a mianowicie stworzone przez Marksa materialistyczne pojmowanie dziejów – „przeciwstawne są ideologicznym poglądom filozofii niemieckiej, czyli w istocie …

Read more

Trzy źródła i trzy części składowe Marksizmu – W. I. Lenin

Nauka Marksa budzi w całym świecie cywilizowanym olbrzymią wrogość i nienawiść całej nauki burżuazyjnej (i urzędowej i liberalnej), która widzi w marksizmie coś w rodzaju „szkodliwej sekty”. Innego stosunku nie można się zresztą spodziewać, ponieważ „bezstronnej” nauki społecznej nie może być w społeczeństwie, zbudowanym na walce klasowej. Tak czy inaczej, cała nauka urzędowa i liberalna …

Read more

Socjalizm a religia – W. I. Lenin

Współczesne społeczeństwo opiera się całkowicie na wyzysku ogromnych rzesz klasy robotniczej przez znikomą mniejszość ludności, należącą do klasy właścicieli ziemskich i klasy kapitalistów. Jest to społeczeństwo niewolnicze, albowiem “wolni” robotnicy, którzy przez całe życie pracują na kapitał, “mają prawo” jedynie do takich środków egzystencji, jakie niezbędne są do utrzymania przy życiu wytwarzających zysk niewolników, do …

Read more

Abecadło materialistycznej dialektyki – Lew Trocki

Dialektyka – nie jest ani fikcją ani mistyką, lecz nauką o formach naszego myślenia, jeśli nie ogranicza się ono do codziennych życiowych trosk, lecz próbuje zrozumieć bardziej złożone i długotrwałe procesy. Między dialektyką a formalną logiką taki jest, powiedzmy, stosunek wzajemny, jak między wyższą a niższą matematyką. Spróbuję tu w najbardziej skrótowej formie określić istotę …

Read more

Manifest Partii Komunistycznej – Karol Marks i Fryderyk Engels

Widmo krąży po Europie – widmo komunizmu. Wszystkie potęgi starej Europy połączyły się dla świętej nagonki przeciw temu widmu, papież i car, Metternich i Guizot, francuscy radykałowie i niemieccy policjanci. Gdzie jest taka partia opozycyjna, która by nie była okrzyczana za komunistyczną przez swych przeciwników, będących u władzy, gdzie jest taka partia opozycyjna która by …

Read more